3D Sound http://amzn.to/2hDMrIh Sound Test 5.1 Heli https://www.youtube.com/watch?v=spoQqwDOxVI Sound Test Bass Warning!!! https://www.youtube.com/watch?v=0QqHz8wgmyk

sound9.17.1dolbydigitaltestAtmos4kHDUHDdtsbass